مشخصات فنی شرکت‌های هواپیمایی داخلی

هر شرکت هواپیمایی مشخصات مخصوص خود را دارد، بسیاری از این ویژگی‌ها، عمومی بوده و همه به این اطلاعات واقف هستند اما برخی دیگر جزو اطلاعات فنی هواپیمایی‌ها می‌باشند که اگر به موضوعات هوانوردی علاقه داشته باشید، این مطلب از آذربلیط مناسب شماست. در ادامه جدولی را مشاهده می‌کنید که تمامی مشخصات فنی ایرلاین‌های داخلی از جمله کلاس نرخی پروازی، نوع هواپیما، تعداد فروند، تعداد مسافر، شرکت تولید کننده هواپیما، بیشترین وزن پروازی، حداکثر سرعت، ارتفاع هواپیما و طول هواپیما درج شده‌اند. شرکت‌های هواپیمایی به ترتیب حروف الفبا فهرست شده‌اند.

 • لوگو
 • شرکت هواپیمایی
 • کلاس
  نرخی پروازی
 • نوع هواپیما
 • تعداد (فروند)
 • تعداد مسافر (نفر)
 • شرکت تولید کننده
 • بیشترین وزن پروازی (کیلوگرم)
 • حداکثر سرعت (Km/h)
 • ارتفاع هواپیما (متر)
 • طول هواپیما (متر)


 • آتا
 • اکونومی بیزینس
 • ایرباس 320 بوئینگ 737 MD 83 امبرائر 145
 • 3 8 8 3
 • 174 – 150 136 165 50
 • ایرباس بوئینگ بوئینگ امبرائر
 • 73,500 – 66,700 73,000 72,574 – 67,812 20,600
 • 870 890 873 833
 • 12.08 11.13 9.10 6.8
 • 37.57 33.40 45.10 29.90
 • اترک
 • اکونومی
 • ایرباس 320
 • 3
 • 164 – 156
 • ایرباس
 • 75,500
 • 870
 • 11.8
 • 37.6
 • آسمان
 • اکونومی
 • ایرباس A340 ایرباس A320 بوئینگ 737 بوئینگ 727 ATR 72 فوکر 100
 • 1 5 2 3 5 7
 • 240 156 – 164 144 172 66 100 – 109
 • ایرباس ایرباس بوئینگ بوئینگ ATR فوکر
 • 260,000 75,500 62,822 86,400 22,000 44,450
 • 914 870 890 961 500 816
 • 17.03 11.80 11.30 10.44 7.65 8.50
 • 59.39 37.60 30.50 40.59 27.17 35.50
 • ایران ایر
 • اکونومی V اکونومی Q اکونومی M اکونومی N اکونومی Y اکونومی O هما کلاس C هما کلاس J
 • فوکر100 ایرباس 300 – 310 ایرباس 300 – B2k ایرباس 300 – 600 بوئینگ 747 – SP بوئینگ 200 – 747 ایرباس 300 – B4 ایرباس 300 – B4 – F بوئینگ 747 – F ایرباس 320
 • 16 2 4 4 1 3 4 2 1 6
 • 109 220 361 274 366 180
 • فوکر ایرباس ایرباس ایرباس بوئینگ بوئینگ ایرباس ایرباس بوئینگ ایرباس
 • 24,375 116,500 48,293 152,900 169,960 44,300
 • 816 850 895 1004 967 870
 • 8.50 15.80 16.66 20.07 19.30 11.80
 • 35.50 46.66 54.08 56.30 70.66 37.60

 • ایرتور
 • اکونومی بیزینس
 • ایرباس 300-600 ایرباس 320 MD-82-83 ایرباس A310
 • 5 1 5 1
 • 224 – 273 174 – 180 143 – 172 220
 • ایرباس ایرباس بوئینگ ایرباس
 • 171,000 66,700 – 73,500 67,812 – 72,574 144,000 – 164,000
 • 895 870 873 849
 • 16.50 11.76 9.10 15.8
 • 54.10 37.57 45.10 46.66
 • پویا
 • اکونومی بیزینس فرست
 • AN – 74 – 200 مسافربری
  بمباردیر CL – 600 جت تجاری
  ایلیوشین IL – 76 باربری
  امبرائر ERJ – 145 مسافربری
  هاربین Y – 12 چند منظوره
 • 3 1 3 2 1
 • 44 10 50 50 17
 • آنتونوف بمباردیه اروسپیس ایلیوشین امبرائر گروه صنعتی هاربین
 • 34,500 21,863 195,000 20,600 5,300
 • 700 870 900 833 328
 • 8.65 6.30 14.76 6.76 5.68
 • 28.07 20.85 46.59 28.87 18.86
 • تابان
 • اکونومی
 • MD – 88 RJ85 – 145 ایرباس A310 – 304
 • 5 1 1
 • 172 112 240
 • مک دانل داگلاس Bae System ایرباس
 • 72,600 42,184 164,000
 • 925 801 901
 • 11.278 9.500 12.500
 • 45.06 28.55 46.66
 • زاگرس
 • اکونومی بیزینس
 • ایرباس 320 ایرباس 321 ایرباس 319 بوئینگ MD
 • 7 2 1 8
 • 156 – 164 220 145 143 – 172
 • ایرباس ایرباس ایرباس بوئینگ
 • 75,500 48,500 35,400 26,200 – 35,000
 • 870 876 871 873
 • 11.80 11.80 11.80 9.02
 • 37.60 44.50 33.80 45.06
 • ساها
 • اکونومی
 • بوئینگ 300 – 737
 • 2
 • 136
 • بوئینگ
 • 60,600 – 68,000
 • 876 – 796
 • 11.13
 • 31 – 37
 • سپهران
 • اکونومی کامفورت
 • بوئینگ 300 – 737 بوئینگ 500 – 737 دورنیه 328
 • 1 3 1
 • 126 122 – 132 30 -33
 • بوئینگ بوئینگ دورنیه فلوکتسایک‌ورک
 • 62,822 60,554 15,660
 • 876 876 750
 • 11.10 11.10 7.24
 • 33.40 31 21.11
 • فلای پرشیا
 • اکونومی
 • بوئینگ 300 – 737
 • 3
 • 140
 • بوئینگ
 • 62,822
 • 876
 • 11.10
 • 33.40
 • قشم
 • اکونومی بیزینس
 • فوکر 100 ایرباس 300 – 600 Avro RJ ایرباس 320 فوکر50
 • 4 5 5 3 4
 • 109 361 110 180 46 – 56
 • فوکر ایرباس بریتیش آئرواسپیس ایرباس فوکر
 • 43,090 170,500 44,225 73,500 20,820
 • 816 895 789 870 565
 • 8.50 16.66 8.61 11.80 8.32
 • 35.50 54.08 31 37.06 25.25
 • کارون
 • اکونومی
 • فوکر 100 فوکر 50 بوئینگ 737
 • 4 4 1
 • 100 50 145
 • فوکر فوکر بوئینگ
 • 43,090 20,820 62,822
 • 816 565 890
 • 8.50 8.32 11.13
 • 35.50 25.25 33.40


 • کاسپین
 • اکونومی بیزینس اکونومی
 • بوئینگ 737 – 500 MD 80 بوئینگ 737 – 400
 • 2 6 3
 • 126 – 132 172 147 – 159
 • بوئینگ مک‌دانل داگلاس بوئینگ
 • 60,600 – 68,000 72,600 68,038
 • 796-876 925 867
 • 11.13 11.278 11.10
 • 31-37 45.06 36.40
 • کیش
 • اکونومی بیزینس
 • ایرباس A321 ایرباس A320 فورکر 100 مک دائل داگلاس
 • 2 2 3 7
 • 170 180 109 – 122 155 – 172
 • ایرباس ایرباس فوکر بوئینگ
 • 89,000 73,500 45,810 35,320
 • 828 870 816 925
 • 11.76 11.80 8.50 9
 • 44.51 37.60 35.53 45.10
 • ماهان
 • اکونومی بیزینس
 • بوئینگ 747 – 300 ایرباس 600 – A340 ایرباس A340 – 300 ایرباس A300 – 600 ایرباس 300 – A310 BAE 146 – 300
 • 2 7 4 14 10 17
 • 442 308 293 224 – 273 175 – 193 112
 • بوئینگ ایرباس ایرباس ایرباس ایرباس بریتیش آئرواسپیس
 • 362,873 368,000 257,700 171,000 157,000 44,225
 • 939 914 914 833 892 789
 • 19.30 17.20 16.91 16.50 15.80 8.59
 • 70.60 75.30 63.69 54.00 46.66 30.99
 • معراج
 • اکونومی بیزینس فرست
 • ایرباس 300 – 600 مسافربری
  ایرباس 200 – 320 مسافربری
  ایرباس 319 – 100 مسافربری
 • 2 3 2
 • 266 174 – 180 131 – 138
 • ایرباس ایرباس ایرباس
 • 48,293 75,500 35,400
 • 895 870 871
 • 16.66 11.80 11.80
 • 54.08 37.60 33.80


 • وارش

 • اکونومی
 • بوئینگ 300 – 737 بوئینگ 500 – 737
 • 2 3
 • 136 126 – 132
 • بوئینگ بوئینگ
 • 60,600 – 68,000 60,600 – 68,000
 • 876 – 796 876 – 796
 • 11.13 11.13
 • 37 – 31 37 – 31
در این مطلب، مشخصات فنی هواپیمایی‌های داخلی ارائه شد. اگر می‌خواهید اطلاعات دقیق‌تری در مورد هر یک از ایرلاین‌ها دریافت کنید، بر روی نام شرکت هواپیمایی مورد نظر خود کلیک کرده و اطلاعات کلی در مورد هر یک از آنها به دست آورید. لازم به ذکر است که شرکت هواپیمایی اترک در حال حاضر هیچگونه پروازی ندارد و سه فروند ایرباس ۳۲۰ خود را به شرکت هواپیمایی دیگری به نام ایرتور واگذار کرده است. همچنین شرکت هواپیمایی سپاهان (به اختصار هسا) در دهه ۱۳۸۰، به دنبال حوادثی دلخراش، فعالیت این شرکت متوقف شد و تاکنون همچنان غیرفعال مانده است.