قوانین مقدار بار مجاز داخل کابین و جامدان در پرواز داخلی و خارجی

نام ایرلاین داخلی خارجی
بزرگسال و کودک نوزاد بزرگسال و کودک نوزاد
اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس
آتا 30 ندارد 10 ندارد 25 فعلا ندارد 10 فعلا ندارد
معراج 20 ؟ 10 ؟ ندارد ؟ ندارد 5
کارون 20 ندارد 10 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
قشم ایر 20 ندارد 10 ندارد 30 ندارد 10 ندارد
ایران ایر 20 30 10 10 40 50 10 10
ماهان 20 25 10 10 30 40 10 10
کاسپین 20 ندارد 10 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
زاگرس 20 ندارد 10 ندارد 30 ندارد 10 ندارد
تابان 20 ندارد 10 ندارد 30 ندارد 10 ندارد
ایرتور 20 30 10 10 30 40 10 10
ساها 20 ندارد 10 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
پویا 20 ندارد 10 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
وارش 20 ندارد 10 ندارد فعلا ندارد فعلا ندارد فعلا ندارد فعلا ندارد
سپهران 20 ندارد 10 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
فلای پرشیا 20 ندارد 10 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
کیش ایر 20 30 10 10 فعلا ندارد فعلا ندارد فعلا ندارد فعلا ندارد


نام ایرلاین داخلی خارجی
بزرگسال و کودک نوزاد بزرگسال و کودک نوزاد
اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس
آسمان Y V S 25 Z I D 30 10 10 30 A 40 10 10
سایر کلاس ها 20 D 35


نام ایرلاین داخلی خارجی
بزرگسال و کودک نوزاد بزرگسال و کودک نوزاد
اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس
ترکیش ندارد ندارد ندارد ندارد آمریکا و کانادا 2 بسته 23 کیلو آمریکا و کانادا 2 بسته 32 کیلو 10 10
سایر کشورها 30 کیلو سایر کشورها 40 کیلو
تبریز به استانبول و بالعکس 40 کیلو تبریز به استانبول و بالعکس 50 کیلو


نام ایرلاین داخلی خارجی
بزرگسال و کودک نوزاد بزرگسال و کودک نوزاد
اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی کامفورت بیزینس فرست کلاس اکونومی بیزینس
آزال ندارد ندارد ندارد ندارد 32 2 بسته 32 کیلو 2 بسته 32 کیلو 3 بسته 32 کیلو 10 10